بیا تنها تو بیا...

بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو

بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو

شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار

چو روز گردد گوئی در آتشم بی تو

دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا

همیشه زهر فراقت همی کشم بی تو

اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا

دوپایم نیز از دوجهان برکشم بی تو

پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار

پیام دادی و گفتی خوشم بی تو

/ 0 نظر / 25 بازدید