آبی تر از آبی

خنده دار بودن شعر گفتن را به خنده دار بودن شعر نگفتن ترجیح میدهم!

خرداد 91
2 پست
اسفند 89
2 پست
آذر 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
2 پست